Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet cestovní kanceláře Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., nestanoví- li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak.

 • 2. Cestovní kancelář Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. jako pořadatel prodává zájezdy, tury a vylety – dale jen produkty, na základě Smlouvy (Voucheru) o zájezdu vyhotovené v digitalni podobe, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro potvrzení o produktu. Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Jako potvrzeni o koupi produktu cestovní kancelář Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC vydá zákazníkovi příslušný doklad o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), prostrednictvim emailove adresy.

 • 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC.

ČLÁNEK I - ÚČASTNÍKY SMLUVNÍHO VZTAHU JSOU:

 1. a) pořadatel Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., se sídlem 991 Limahana place, Lahaina, HI 96761 USA5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném State of Hawaii a

 2. b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

ČLÁNEK II - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • a) produktu, jejichž pořadatelem je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., nebo

 • b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. (dále jen „jednotlivé služby“).

ČLÁNEK III - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

 • 1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na http://www.aloha-hawaii.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, případně jinou nabídkou, který/á byl/a zákazníkovi předán/a odkazem na číslo nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.aloha-hawaii.cz/ (Doplňující informace), přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na http://www.aloha-hawaii.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

 • 2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této smlou vy je dále určen též těmito VSP, které jsou zveřejněny též na http://www.aloha-hawaii.cz/, přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na http://www.aloha-hawaii.cz/, příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

 • 3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., je vždy v souladu s právními předpisy státu Hawaii, ve kterém je poskytováno.

 • 4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2.

 • 5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd proto začíná ten kalendářní den, kdy Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. poskytl první službu (např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

ČLÁNEK IV - CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy úhrady, den platby platební kartou, Paypalem anebo den připsání platby na účet Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

  1. a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 100 % sjednané ceny,

  2. b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

 • 2. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení

  1. a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

  2. b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

  3. c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 14. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 14 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu.
   Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
   Ad a) Ad a) Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je oprávněn zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

  4. 1. letecké nebo lodní zájezdy Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropy typu Brent 105,74 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 112 USD/barel, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 112 USD/barel bude vynásobeno

   1. a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

   2. b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající navýšení těchto plateb na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny pou - žitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

ČLÁNEK V - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • 1. K základním právům zákazníka patří zejména:

  1. a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,

  2. b) právo vyžadovat od Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,

  3. c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb,

  4. d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,

  5. e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi zaslan, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu

  6. f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

 • 2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

  1. a) poskytnout Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,

  2. b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,

  3. c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

  4. d) převzít od Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,

  5. e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),

  6. f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými dopravci,

  7. g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů,

  8. h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,

  9. i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,

  10. j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně a doručit je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., případně prodejci, u kterého uzavřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:

   1. – souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a

   2. – splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu.

Změna v osobě zákazníka je vůči Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné, je-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. u doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu. Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

 • 3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

  1. a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,

  2. b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle článku VI odst. 4,

  3. c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

ČLÁNEK VI - POVINNOSTI A PRÁVA Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC.

 • 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC.

 • 2. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. známy.

 • 3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. ze smlouvy není Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami.

ČLÁNEK VII - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

 • 1. Zrušení dohodnutých služeb

  1. a) Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání.

  2. b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oprávněn zájezd zrušit. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu.

  3. c) Jestliže Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.

  4. d) Zruší-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeném pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.

 • 2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb

  1. a) Nutí-li vnější okolnosti Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. před zahájením zájez du změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud změ na Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. změnu Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí.

  2. b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu.

  3. c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požadovat, aby mu Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. na základě nové smlouvy poskytl náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. odstupné.

  4. d) Je-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

 • 3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka

Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

  1. a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

  2. b) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

ČLÁNEK VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

 • 1. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

 • 2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

  1. a) bez uvedení důvodu,

  2. b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2,

  3. c) z důvodů porušení povinností Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., vyplývajících ze smlouvy.

Písemné oznámení dorucene emailem do Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., popřípadě prodejci, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

 • 3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. odstupné ve výši stanovené v odstavci 4 a Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.

 • 4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 

  1. a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 500,- Kč za osobu u zájezdu a jednotlivých služeb, 1.000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů,

  2. b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání jednotlivých služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 10 % sjednané ceny,

  3. c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání jednotlivých služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 30 % sjednané ceny,

  4. d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 70 % sjednané ceny,

  5. e) 6. až 3. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného nejméně 80 % sjednané ceny,

  6. f) 2 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, odpovídá výše odstupného 100 % sjednané ceny.

 • 5. K odstupnému dle odst. 4 tohoto článku VSP se připočítávají náklady účtované leteckou společností při zrušení letenky, náklady účtované jiným dopravcem při zrušení takové dopravní ceniny a příp. další náklady účtované dodavateli služeb v případě jejich zrušení z důvodu odstoupení od smlouvy dle odstavce 3 tohoto článku VSP v případech a ve výši uvedené ve smlouvě.

 • 7. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.

 • 8. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.

 • 9. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. má právo započíst na úhradu odstupného složené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

 • 10. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.

 • 11. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. nebo jiné poukázky (poukazu) Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. přijímané, zákazník i Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

ČLÁNEK IX – REKLAMACE

 • 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC..

 • 2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

 • 3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit prostrednictvim emailu nebo v provozovně nebo v sídle Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 • 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby u průvodce Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. nebo jiného Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. pověřeného zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. upozorňuje, že nevytkne-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. namítne, že zákazník neuplatnil své právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu.

 • 5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. či jiného Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v zahraničí.

 • 6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

ČLÁNEK X – POJIŠTĚNÍ

 • 1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

 • 2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC.

 • ČLÁNEK XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 • 1. Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:

  1. a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplývajících,

  2. b) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC..

 • 2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC., pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC.. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.

 • 3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. obchodní sdělení Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. o některých službách informační společnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC..

 • 4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. oprávněn zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení.Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. obchodní sdělení Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. 5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

 • 7. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

 • 8. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromažďovat Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. nebo jím pověřený zpracovatel po dobu 5 let od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb. 9. Osobní údaje zákazníka Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

 • 10. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

 • 11. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

 • 12. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Aloha – Hawaii.cz / Stardust Hawaii LLC. 13. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů.

ČLÁNEK XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo State of Hawaii, kterým se řídí i tato smlouva.

 • 2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2014. 

Skype

Potřebujete s námi mluvit?
Zavolejte nám nebo napište!

Počasí na Havaji

Find more about Weather in Lahaina, HI